قوانین و مقررات

پنجمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران

قوانین و مقررات

  •  خلاصه مقالات صرفا بایستی به زبان انگلیسی و بر اساس فرمت اعلام شده در دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات، تهیه و ارسال شوند. خلاصه مقالاتی که به زبان فارسی ارسال می شوند مورد بررسی و پذیرش قرار نمی گیرند.
  • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین ذکر شده در بخش نویسندگان، به عهده فرستنده مقاله میباشد.
  • مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با نویسنده مسؤل مقاله (Corresponding Author) میباشد.
  • خلاصه مقالاتی که سرقت علمی (plagiarism) بوده و یا در کنگره های داخلی قبلی ارایه شده باشند، در فرایند غربالگری اولیه مقالات (Primary Screening) حذف شده (Fast Rejection) و وارد فرایند داوری اصلی نخواهند شد.
  • در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام میشود.
  • ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.